Často kladené otázky

Často kladené otázky týkajúce sa Verejného obstarávania:

 • Je potrebné aj na umelecké diela robiť VO?

V prípade umeleckých diel jedinečného charakteru nie je potrebné robiť VO. V danom prípade sa zákon o VO podľa § 1 ZVO na takýto predmet nevzťahuje. Prípadne je možné uzatvoriť s týmto dodávateľom dohodu o vykonaní práce, na ktorú sa nevzťahuje povinnosť vykonávať VO.

 • Od akej hodnoty zákazky sa robí prieskum trhu?

Prieskum trhu je potrebné robiť od 5 000 do 10 000 € bez DPH.

 • Pri realizácii projektového zámeru príjemca podpory spolupracuje s expertmi v danej oblasti. Je nutné robiť VO?

V tomto prípade odporúčame využiť Dohodu o vykonaní práce, Dohodu o pracovnej činnosti, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť vykonávať VO.

 • Akým spôsobom je potrebné vyberať dodávateľa/dodávateľov?

1. Príjemca podpory zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ďalej len ako „verejný obstarávateľ“) buď písomne osloví dodávateľa (napríklad e-mailom) alebo si na internete alebo telefonicky, osobne či prostredníctvom letákov u dodávateľov zistí ceny na požadovaný predmet zákazky, ktorý má byť predmetom kúpy.

2. V prípade zákazky nad 5 000 € bez DPH si verejný obstarávateľ ceny zisťuje u minimálne troch dodávateľov.

3. Zo získaných cien si verejný obstarávateľ určí poradie oslovených dodávateľov od najnižšej po najvyššiu cenu a vyberie úspešného uchádzača na základe stanovených kritérií (ktorým je napr. najnižšia cena).

4. Z takto vykonaného prieskumu trhu si verejný obstarávateľ uchová získané informácie, a to buď  tak, že si spíše zápis alebo si odloží písomné letáky, print screeny a podobné dôkazy o vykonanom prieskume trhu. V zápise alebo v inej forme dôkazu o vykonanom prieskume trhu musí byť minimálne uvedený dodávateľ, predmet prieskumu trhu (napr. pero, minerálka..), jeho cena, dátum zisťovania ceny (na letáku dátum platnosti letáku).

5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) (od úspešného uchádzača sa vyžaduje preukázanie, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,) a f) (od úspešného uchádzača sa vyžaduje  čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.

 • Akou formou môžeme vyriešiť spoluprácu s brigádnikom pri realizácii projektového zámeru?

V tomto prípade odporúčame využiť Dohodu o brigádnickej práci študenta, na ktorú sa nevzťahuje povinnosť vykonávať verejné obstarávanie.

 • Ako je možné zabezpečiť výrobu lisu na lisovanie PET fliaš formou spolupráce so strednou školou?

V zmysle §1 ods. 12, písm. d)  bod 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je možné použiť priamy výber strednej školy na určený predmet zákazky, a teda je možné udeliť výnimku z tohto zákona, za predpokladu,  ak ide o tovar, o stavebné práce alebo služby zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy v rámci praktického vyučovania.

 • Aké sú podmienky pri realizácii VO na stavebné práce?

Ak sa jedná o zákazky s nízkou hodnotou, je postup rovnaký ako pri tovaroch alebo službách (vykonáva sa teda prieskum trhu v prípade zákazky nad 5 000 €).

Často kladené otázky týkajúce sa procesu podpisu zmluvy a zúčtovania projektu:

 • Môže dôjsť k zmene množstva položiek v rámci Reálneho rozpočtu oproti pôvodnému rozpočtu, ktorý bol priložený k žiadosti o podporu?

Áno, ale v prípade, že dôjde k zmene položiek, je potrebné vypísať Zdôvodnenie nesúladu položiek, ktoré nájdete v Príručke pre príjemcu 3/2019, a ktoré následne prikladáte k zmluve spolu s ostatnými povinnými  prílohami.

 • Ak sme si pre účely podpory zo ZVF vytvorili podúčet, je potrebné previesť sumu 5 % spoluúčasti na zriadený podúčet alebo má túto sumu obsahovať hlavný účet?

Sumu 5 % má v tomto prípade obsahovať podúčet zriadený pre účely ZVF.

 • Z akej sumy počítam limitované náklady (mzdové, prevádzkové, marketingové)?

Uvedené sumy sa počítajú zo schválenej výšky podpory.

 • Ako postupovať v prípade zriadenia nového účtu – je potrebné zriadiť nový peňažný denník?

V prípade, že nevyužívate účtovný program, ale peňažný denník píšete rukou, je potrebné založiť nový peňažný denník.

 • V prípade, že mám záujem uzatvoriť zmluvu s lektorom, ktorého výkon práce bude odprednášanie 4 prednášok, môžem uzatvoriť Zmluvu o dielo?

Zmluvu o dielo je možné uzatvoriť iba s dodávateľom, ktorý je uvedený v obchodnom alebo živnostenskom registri – ten následne vykonanú prácu vyfakturuje. V prípade, že sa jedná o dodávateľa, ktorý nespĺňa tieto kritériá, je potrebné uzatvoriť Dohodu o vykonaní práce, spolu s ktorou sa dokladujú vo vyúčtovaní všetky potrebné prílohy uvedené v Príručke pre príjemcu na strane č. 10 „Osobné výdavky“.

 • Je potrebné uvádzať v rámci objednávok  a faktúr, ktoré vzniknú pri realizácii projektu podporeného zo ZVF, aj informáciu o tom, že služby boli realizované v rámci ZVF?

Áno, je dobré keď bude na spomínaných  dokumentoch táto formulácia  uvedená a to  pre prípad následných kontrol  z finančnej správy.

 • Je potrebné dodržiavať presné slovné definície v projekte a na faktúre?

Je potrebné, aby bolo z objednávky, zmluvy, či faktúry jasné, o ktorú položku v rozpočte sa jedná.

 • Akú zmluvu použiť v prípade, že rozpočet obsahuje položku „Riadenie projektu“, čím je myslené koordinácia celého projektu podporeného zo Zeleného vzdelávacieho fondu zamestnancom organizácie?

V prípade, že sa jedná o zamestnanca organizácie, ktorá žiadala o podporu zo ZVF,  je možné rozšíriť pracovnú zmluvu alebo uzavrieť Dohodu o vykonaní práce s daným zamestnancom.

 • V rámci rozpočtu priloženého k žiadosti bola uvedená položka, ktorú nakoniec nevyčerpáme – je možné položku odstrániť a tieto financie presunúť na inú položku?

Áno, ale je potrebné túto zmenu zdôvodniť v tlačive Zdôvodnenie nesúladu položiek, ktoré si môžete stiahnuť  z Príručky pre príjemcu 3/2019 a následne ho doložiť spolu s ostatnými prílohami.

 • Čo v prípade ak Reálny položkovitý rozpočet bude obsahovať  určitú sumu (v súlade s objednávkou) a následne po podpise zmluvy dodávateľ zvýši cenu? Rozdielnu sumu budem kompenzovať z vlastných prostriedkov?

Áno, z podpory sa preplácajú iba náklady uvedené v položkovitom rozpočte.

 • Čo v prípade nákupu v maloobchode – ako zaviažem dodávateľa, aby mi dodal tovar v danej sume?

Je možné vystaviť objednávku a nechať si ju potvrdiť dodávateľom, prípadne je možné tovar uhradiť hneď a následne si výdavky  refundovať z účtu ZVF na svoj účet.

 • Čo v prípade, že po podpise zmluvy zistím, že niektorý dodávateľ je lacnejší alebo nám nebude môcť dodať služby?

Zoznam dodávateľov je záväzný, faktúry zaslané vo vyúčtovaní by mali byť vystavené na základe objednávok doložených pred podpisom zmluvy, v opačnom prípade nie je možné tieto položky preplatiť v rámci podpory ZVF. V prípade, že dôjde k nepredvídateľným okolnostiam, kvôli ktorým dodávateľ nemôže dodať tovar alebo službu, je potrebné to nahlásiť Sekretariátu ZVF, ktorého zástupcovia navrhnú ďalší postup.

 • Paragony a faktúry je potrebné dodať k zúčtovaniu ako originál?

Paragon stačí kópia, faktúry originál. Z uvedeného dôvodu požiadajte dodávateľov, aby Vám  vystavili viac originálov faktúr. Ďalšie informácie nájdete  v Príručke pre príjemcu 3/2019.

 • Je možné mať aj podúčet pod existujúcim účtom?

Áno, je to možné, avšak podmienkou je, aby neobsahoval iné prostriedky ako prostriedky ZVF a aby na ňom neprebiehali iné bankové operácie, ale iba tie, ktoré súvisia s realizáciou projektového zámeru.

 • Príjemca podpory má založený účet v banke, ktorá nezriaďuje podúčty. Môže príjemca podpory použiť na účely ZVF už zriadený  účet, na ktorom  prebiehajú aj iné bankové operácie?

Nie, podľa zákona č. 523/2004 Z. z. je podmienkou mať zriadený samostatný účet alebo podúčet k už existujúcemu účtu, na ktorý nie sú prevádzané iné finančné prostriedky okrem prostriedkov zo ZVF a aby na ňom neprebiehali iné bankové operácie, ale iba tie, ktoré súvisia s realizáciou projektového zámeru.

 • Ak aktivity z projektového zámeru prebiehajú v rôznych obciach, je možné, aby starostovia kúpili účastníkom týchto aktivít občerstvenie v hotovosi, ktoré im bude preplatené z prostriedkov podpory zo ZVF?

Áno, nákup v hotovosti je oprávnený do výšky 50 € (na jeden nákup), pričom suma, ktorá bude hotovostne vyberaná z účtu ZVF musí byť zhodná so sumou uvdenou na podkladničnom doklade.

 • Musia byť financie na 5 % spolufinancovanie uložené na samostatnom účte, alebo stačí výpis z bežného účtu, na ktorom príjemca podpory má požadovanú sumu.

V prípade 5 % spolufinancovania je potrebné mať tieto prostriedky vložené na samostatnom účte (podúčte) zriadenom pre účely ZVF.

 • Je možné pri vyúčtovaní predložiť aj pokladničný blok?

Áno, je možné predložiť pokladničný blok, avšak maximálna suma pre hotovostný platobný styk je 50 € (na jeden nákup), a suma, ktorá bude hotovostne vyberaná z účtu ZVF musí byť zhodná so sumou uvedenou na podkladničnom doklade.

 • V rozpočte, ktorý prikladal príjemca podpory k Žiadosti boli uvedené jednotlivé položky. Je možné ich teraz pred podpisom zmluvy zmeniť?

Áno, na základe písomného odôvodnenia, pričom zmena položiek nesmie ovplyvniť charakter projektového zámeru.

 • Do akého percenta je možné meniť rozpočet, ktorý bol uvedený v Žiadosti?

Pre zmenu rozpočtu nie sú stanovené percentá, avšak pri zmene položiek v položkovitom rozpočte je potrebné doložiť písomné odôvodnenie. Položkovitý rozpočet je možné meniť pred podpisom zmluvy, pričom po podpise zmluvy je tento rozpočet záväzný.

 • Je možné zaplatiť za vedenie bankového účtu z finančnej podpory zo ZVF?

Nie, je to neoprávnený výdavok.

 • Je potrebné všetky platby v rámci realizácie projektového zámeru uskutočňovať len formou bezhotovostných platieb?

Nie, je možné uskutočňovať aj platby v hotovosti, avšak maximálna suma pre hotovostný platobný styk je 50 € (na jeden nákup), a suma, ktorá bude hotovostne vyberaná z účtu ZVF musí byť zhodná so sumou uvedenou na podkladničnom doklade.

 • Do akej sumy je možné robiť drobné nákupy?

Maximálna suma pre hotovostný platobný styk je 50 €, ale súčasne suma, ktorá bude hotovostne vyberaná z účtu, musí byť zhodná s pokladničným dokladom.

 • Musia byť drobné nákupy zahrnuté už do položkovitého rozpočtu prikladaného k Zmluve?

Áno, aj drobné nákupy realizované formou hotovostného platobného styku, musia byť zahrnuté do položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu Zmluvy.

 • Je možné, aby si príjemcovia objednali všetky služby, práce a nákupy realizované v rámci projektového zámeru u jedného dodávateľa?

Áno, je to možné.

 • Je možné zúčtovať projekt aj skôr ako je uvedene v Zmluve o poskytnutí podpory zo Zeleného vzdelávacieho fondu?

Áno, projekt je možné zúčtovať hneď po skončení všetkých jeho aktivít.

 • Môže byť na účte ZVF aj vyššia suma spoluúčasti ako je 5 % spolufinancovanie?

Áno, pokiaľ je táto suma uvedená v reálnom položkovitom rozpočte.

 • Akým spôsobom sa dokazujú indikátori (napr. počet účastníkov), ktoré si príjemca v projekte stanovil?

Fotografiami alebo prezenčnou listinou.

 • Je možná zmena položky „cestovné verejnou dopravou“  za položku „prenájom osobného automobilu“?

Áno, v prípade, že táto zmena bude zdôvodnená.

 • Je možná zmena položky „drevená krytina“  za položku „plastová krytina“ a ušetrené finančné prostriedky použiť v rámci inej položky?

Áno, v prípade, že táto zmena bude zdôvodnená.

 • V prípade, že nám bol krátený rozpočet, je možné niektoré položky v reálnom rozpočte vynechať?

Áno, po dohode so sekretariátom ZVF.

 • Ako postupovať v prípade nákupu visačiek na krk, ktoré budú nakúpené v kamennom obchode?

Visačky máte možnosť nakúpiť u predajcu na pokladničný blok, ktorý doložíte vo vyúčtovaní, pričom si u predajcu vopred tovar objednáte so stanovenými konkrétnymi cenami a objednávku doložíte k podpisu zmluvy.

 Často kladené otázky týkajúce sa marketingu:

 • Môžu byť logá donorov ZVF zverejnené aj v čiernobielej verzii?

Áno, v prípade, že je celý dokument v čiernobielej farbe. Keďže každé logo má svoj špecifický dizajn manuál, logá donorov v čiernobielej farbe Vám pošleme na vyžiadanie emailom.

 • Je potrebné na všetkých miestach realizácie projektového zámeru umiestniť informačnú tabuľu vo veľkosti A3?

Nie, nie je potrebné označenie umiestňovať na všetkých miestach realizácie projektového zámeru, stačí informáciu umiestniť v sídle organizácie, alebo na niektorom mieste realizácie projektového zámeru (záleží od druhu projektového zámeru). Minimálna veľkosť informačnej tabule je A3.

 • Musia byť malé reklamné predmety (kľúčenky) označené logom ZVF?

Nie, malé reklamné predmety nemusia byť označené logom ZVF.

 • Je možné informačné tabule a iné informačné predmety hradiť zo schválenej podpory ZVF?

Áno, je to možné. Oprávnené náklady na marketing sú vo výške 10 % z celkovej výšky schválenej podpory. Je ale potrebné tieto náklady uviesť aj v položkovitom rozpočte, ktorý sa prikladá k Zmluve.

 • Je možné náklady na výrobu informačných  plagátov zaradiť do rozpočtu?

Áno, pokiaľ príjemca má záujem preplatiť tieto náklady z podpory zo ZVF, je potrebné to uviesť v položkovitom rozpočte, ktorý sa prikladá k Zmluve a zároveň priložiť aj písomné zdôvodnenie nesúladu položkovitých rozpočtov.

Rôzne:

 • V žiadosti o podporu bol uvedený termín realizácie projektového zámeru, avšak je možné, že sa realizácia projektového zámeru predĺži, posunie alebo zmení. Je možné zmeniť termín realizácie jednotlivých aktivít projektového zámeru?

Áno, termín je možné zmeniť, pričom pri podpise zmluvy odporúčame nadefinovať širší interval termínu realizácie projektového zámeru.

 • Bude uzatvorená zmluva s príjemcom len potom, keď budú predložené všetky prílohy?

Zmluva s príjemcom podpory bude uzatvorená iba v prípade, že budú predložené všetky prílohy k podpisu zmluvy uvedené v Príručke pre príjemcu podpory.

 • Je potrebné k existujúcej zmluve so zamestnancom dopracovať dodatok o tom, že pracuje na projekte podporenom zo ZVF?

Áno, je potrebné vypracovať dodatok, z ktorého jasne vyplýva, že zamestnanec spolupracuje na projekte financovanom zo ZVF.

 • Musia príjemcovia podpory zo ZVF pravidelne sledovať portál ZVF, aby zachytili všetky zmeny?

O všetkých podstatných  zmenách a nových informáciách, zverejnených na webovej stránke ZVF,  budú príjemcovia podpory informovaní aj prostredníctvom e-mailu.

 • Je možné vyberať vstupné na podujatiach financované v rámci projektu podporeného zo ZVF?

          Nie, nie je to možné. V Zmluve o poskytnutí podpory zo Zeleného vzdelávacieho fondu je uvedené, že všetky podujatia a aktivity organizované z podpory zo ZVF budú bezplatné.

 • Výpis z registra trestov je potrebné žiadať na štatutára alebo na organizáciu?

          Keďže o podporu zo ZVF žiada organizácia, preto je potrebné požiadať o výpis z registra trestov organizácie.

 • V prípade, že príjemca organizuje aktivity na školách, je potrebné doložiť mapku s vyznačením lokalizácie škôl (prílohu č. 6)?

          Nie, grafickú identifikáciu miesta stačí doložiť v prípade, že sa jedná o realizačné aktivity v exteriéri (stavba altánku v rámci ekotriedy, stavba panelov, budovanie záhrady a pod.)

 • V prípade, že sa realizácia projektu uskutočňuje na viacerých školách, je potrebné poslať fotodokumentáciu z každej školy?

          Áno, je potrebné doložiť fotodokumentáciu z každého podujatia.

 

V prípade, že ste na Vašu otázku nenašli odpoveď, napíšte nám ju na sekretariatzvf@sazp.sk.