OZNAM

Výsledky podpory ZVF 5/2023 formou dotácie z EF na rok 2023

Sekretariát ZVF si Vás dovoľuje informovať o výsledkoch piateho ročníka Zeleného vzdelávacieho fondu: v rámci piateho ročníka Zeleného vzdelávacieho fondu sekretariát ZVF pri administratívnej kontrole zistil, že vo webovej aplikácii bolo rozpracovaných až 470 žiadostí avšak neboli všetky odoslané. Sekretariátu ZVF bolo zaslaných, príp. osobne doručených 215 projektových zámerov, z toho však bolo 50 projektových zámerov vyradených. Odborne hodnotených bolo 165 projektových zámerov.

EF sa v zmysle zmluvy so SAŽP zaviazal poskytnúť na účely zabezpečenia a realizácie podpory formou dotácie ZVF na rok 2023 finančné prostriedky vo výške 800 000,-EUR, pričom dňa 11.8.2023 EF navýšil alokované finančných prostriedkov o sumu 262 806,69 €.

Odborné hodnotenie projektových zámerov uvedených v žiadostiach vykonávali odborní hodnotitelia na základe menovacích dekrétov podpísaných generálnym riaditeľom SAŽP Banská Bystrica.  Manažment odborného hodnotenia zabezpečoval sekretariát ZVF.

Každý hodnotiteľ obdržal kompletnú agendu potrebnú pre proces hodnotenia, t.j. zoznam žiadostí, ktoré postúpilo do odborného hodnotenia, fyzicky doručené žiadosti a ich prílohy. Pred samotným odborným hodnotením podpísal každý člen čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov pri odbornom hodnotení žiadostí. Pri jednotlivých kritériách hodnotiteľ priraďoval body v rozmedzí 0 -5 s presnosťou na 0,5 bodu podľa Metodiky hodnotenia. Výsledné bodové hodnotenie  bolo matematickým súčtom bodových hodnotení. 

Sekretariát ZVF v auguste 2023 predložil zoznam odporučených projektov Rade Environmentálneho fondu na schválenie.

Dňa 2.10.2023 sekretariát ZVF obdržal Rozhodnutie ministra - ak sa v rozhodnutí nenachádza vaša organizácia, projektový zámer nebol finančne podporený.

ROZHODNUTIE MINISTRA O PODPORENÝCH PROJEKTOCH ZVF 5/2023

Sekretariát ZVF