Nová výzva pre rok 2022

Poskytnutie finančnej podpory formou dotácie.

Dovoľujeme si Vás informovať, že realizácia 4. ročníka bude podporená prostredníctvom Environmentálneho fondu.

Cieľom Zeleného vzdelávacieho fondu je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít všeobecne prospešných pre oblasť podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

Dňa 03.05.2022 Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činnosti podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť ZVF
v zmysle § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Uzávierka termínu na predkladanie žiadostí je 07. 07. 2022.

Bližšie informácie týkajúce sa Žiadosti o poskytnutie podpory zo Zeleného vzdelávacieho fondu formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 nájdete v dokumente: Usmernenie pre žiadateľov o poskytnutie podpory zo ZVF formou dotácie z Environmentálneho fondu.

V prípade, že nenájdete odpovede na svoje otázky v Usmernení pre žiadateľa, kontaktujte nás.

Viac informácií nájdete na tejto stránke v časti Dotácia ZVF 2022.

Ewobox - logo

Žiadateľ, neskôr príjemca dotácie je povinný svoje výstupy zverejniť na portáli environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety www.ewobox.sk