Oznam pre budúcich príjemcov dotácie o poskytnutie podpory zo ZVF formou dotácie z EF na rok 2022

Dovoľujeme si vás informovať, že v priebehu  nasledujúcich dní by malo prebehnúť zasadnutie Rady Environmentálneho fondu, ktorá rozhodne o projektoch, ktoré budú finančne podporené zo zoznamu, ktorý odporučil sekretariát ZVF na základe výsledkov z odborného hodnotenia.

Po schválení zoznamu podporených projektov budú následne generované Rozhodnutia o schválení dotácie podporeným žiadateľom, ktoré podpisuje minister MŽP SR. Až po týchto procesoch nasleduje zverejnenie podporených a nepodporených žiadostí.

Preto vás žiadame o dôkladné pozretie si zoznamu príloh (v časti DOTÁCIA 2022), ktoré budeme od vás v prípade podporeného projektu vyžadovať k uzatvoreniu zmluvy o podporu zo ZVF formou dotácie z EF.

V krátkej dobe budú vystavené na webovom sídle ZVF aj dokumenty k zúčtovaniu projektu, ktorý je potrebné zrealizovať do 31.10.2022.

Ďakujeme za pochopenie!
Sekretariát ZVF


Ewobox - logo

Žiadateľ, neskôr príjemca dotácie je povinný svoje výstupy zverejniť na portáli environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety www.ewobox.sk