Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory zo ZVF formou dotácie z EF na rok 2022

Dovoľujeme si vás informovať, že bola ukončená administratívna kontrola vami podaných žiadostí, v súčasnosti prebieha proces odborného hodnotenia prijatých žiadostí a následne bude k zhodnoteným projektom zasadať Rada Environmentálneho fondu (REF).
Po schválení zoznamu podporených projektov budú následne generované Rozhodnutia o schválení dotácie podporeným žiadateľom, ktoré podpisuje p. minister MŽP SR.

Až po týchto procesoch nasleduje zverejnenie podporených a nepodporených žiadostí o dotáciu. Z dôvodu vyššie popisovaných procesných úkonov Vám presný termín nevieme povedať. 

Predpoklad je koniec augusta - začiatok septembra 2022, avšak je potrebné sledovať webovú stránku ZVF.

Ďakujeme za pochopenie!
Sekretariát ZVF


Ewobox - logo

Žiadateľ, neskôr príjemca dotácie je povinný svoje výstupy zverejniť na portáli environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety www.ewobox.sk