Upozornenie

Vyplnenú, opečiatkovanú a podpísanú žiadosť vrátane príloh je potrebné doručiť poštou alebo osobne
do 1. decembra 2017, najneskôr do 18:00 hod., na adresu:
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica.

 

Oprávnenosť nákladov k predmetu podpory zo ZVF od 27.10.2017
a dokumente Príručka pre žiadateľa od 30.10.2017

Zelený vzdelávací fond

SAŽP

 

Poslaním Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike.

Podporované aktivity:

  • environmentálna výchova (výchovné programy, praktická environmentálna výchova v teréne, hry, súťaže, interaktívne aktivity),
  • environmentálne vzdelávanie (výučbové programy, praktické environmentálne vzdelávanie v teréne, prednášky, konferencie, semináre, tréningy, prezentačné dni, tvorivé dielne, interaktívne aktivity, besedy, festivaly, publikačné aktivity, didaktické pomôcky na environmentálne vzdelávacie aktivity),
  • environmentálna osveta a povedomie (odborné prednášky, konferencie, semináre, prezentačné dni, tvorivé dielne, interaktívne aktivity, besedy, festivaly, výstavy).

Prijímateľmi, ktorým môžu byť poskytnuté prostriedky fondu, sú mimovládne organizácie:

  • Občianske združenia,
  • Záujmové združenia právnických osôb,
  • Nadácie,
  • Neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním.

Partneri ZVF