Výsledky podpory ZVF 4/2022

Dovoľujeme si vás informovať o výsledkoch štvrtého ročníka Zeleného vzdelávacieho fondu, do ktorého bolo prihlásených 78 žiadostí: ZOZNAM VŠETKÝCH EVIDOVANÝCH ŽIADOSTÍ ZVF 4/2022

Administratívnou kontrolou bolo zistené, že 9 žiadostí bolo podaných bezchybne, tzn. nebolo potrebné dožadovanie, pričom 41 žiadostí bolo potrebné dožiadať a teda doplniť chýbajúce prílohy, ktoré žiadatelia opomenuli, príp. v nich urobili chyby. Z dôvodu nesplnenia základných podmienok 28 žiadostí neprešlo do odborného hodnotenia a boli v procese administratívnej kontroly vyradené.

Štatistika podaných žiadostí

Odborné hodnotenie projektových zámerov uvedených v žiadostiach vykonávali odborní hodnotitelia na základe menovacích dekrétov podpísaných ministrom ŽP SR. Každý hodnotiteľ hodnotil plný počet žiadostí postúpených do odborného hodnotenia. Pred samotným odborným hodnotením podpísal každý člen čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov pri odbornom hodnotení žiadostí. Pri jednotlivých kritériách hodnotiteľ priraďoval body v rozmedzí 0 - 5 s presnosťou na 0,5 bodu podľa Metodiky hodnotenia ZVF. Výsledné bodové hodnotenie bolo matematickým súčtom bodových hodnotení všetkých hodnotiteľov.

V rámci bodového hodnotenia bolo odporučených pre finančnú podporu 44 projektov a 6 bolo vyradených. Zoznam odporučených projektov bol 12.8.2022 následne predložený Rade Environmentálneho fondu na schválenie.

Sekretariát ZVF obdržal Rozhodnutie ministra dňa 3. 10. 2022. Ak sa v rozhodnutí nenachádza vaša organizácia, projektový zámer nebol podporený a vaša žiadosť bola vyradená.

ROZHODNUTIE MINISTRA O PODPORENÝCH PROJEKTOCH ZVF 4/2022