Často kladené otázky

 

Často kladené otázky týkajúce sa zúčtovania projektu:

 • Je nutné, aby bol založený samostatný bankový účet?

Áno, na základe zákona č. 523/2004 Z. z., je nutné mať založený samostatný bankový účet. Podmienkou je, aby neobsahoval iné prostriedky ako  prostriedky zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) a aby na ňom neprebiehali iné bankové operácie, ale iba tie, ktoré súvisia s realizáciou projektového zámeru. Alternatívou je bankový podúčet k už existujúcemu účtu.

 • Je možné mať aj podúčet pod existujúcim účtom?

Áno, je to možné, avšak podmienkou je, aby neobsahoval iné prostriedky ako prostriedky ZVF a aby na ňom neprebiehali iné bankové operácie, ale iba tie, ktoré súvisia s realizáciou projektového zámeru.

 • Príjemca podpory má založený účet v banke, ktorá nezriaďuje podúčty. Môže príjemca podpory použiť na účely ZVF už zriadený  účet, na ktorom  prebiehajú aj iné bankové operácie?

Nie, podľa zákona č. 523/2004 Z. z. je podmienkou mať zriadený samostatný účet alebo  podúčet k už existujúcemu účtu, na ktorý nie sú prevádzané iné finančné prostriedky okrem prostriedkov zo ZVF a aby na ňom neprebiehali iné bankové operácie, ale iba tie, ktoré súvisia s realizáciou projektového zámeru.

 • Bude možné zaradiť do vyúčtovania aj aktivity, ktoré sa realizovali pred podpisom Zmluvy so SAŽP?

Áno, všetky výdavky súvisiace s projektovým zámerom, ktoré boli realizované od dátumu schválenia podpory zo ZVF, t. j.  22. 2. 2018 do 30. 4. 2019, budú refundované.

 • Ak aktivity z projektového zámeru prebiehajú v rôznych obciach, je možné, aby starostovia kúpili účastníkom týchto aktivít občerstvenie, ktoré im bude preplatené z prostriedkov podpory zo ZVF?

Áno, v prípade, že nákupy občerstvenia boli realizované u dodávateľa, ktorý bol vybratý na základe prieskumu trhu, pričom nákup v hotovosti je oprávnený do výšky 50 € (na jeden nákup).

 • Musia byť financie na 5 % spolufinancovanie uložené na samostatnom účte, alebo stačí výpis z bežného účtu, na ktorom príjemca podpory má požadovanú sumu.

V prípade 5 % spolufinancovania je potrebné mať tieto prostriedky vložené na samostatnom účte (podúčte) zriadenom pre účely ZVF.

 • Je možné pri vyúčtovaní predložiť aj pokladničný blok?

Áno, je možné predložiť pokladničný blok, avšak maximálna suma pre hotovostný platobný styk je 50 €.

 • V rozpočte, ktorý prikladal príjemca podpory k Žiadosti boli uvedené jednotlivé položky. Je možné ich teraz pred podpisom zmluvy zmeniť?

Áno, na základe písomného odôvodnenia, pričom zmena položiek nesmie ovplyvniť charakter projektového zámeru.

 • Do akého percenta je možné meniť rozpočet, ktorý bol uvedený v Žiadosti?

Pre zmenu rozpočtu nie sú stanovené percentá, avšak pri zmene položiek v položkovitom rozpočte je potrebné doložiť písomné odôvodnenie. Položkovitý rozpočet je možné meniť pred podpisom zmluvy, pričom po podpise zmluvy je tento rozpočet záväzný.

 • Je možné zaplatiť za vedenie bankového účtu z finančnej podpory zo ZVF?

Nie, je to neoprávnený výdavok.

 • Je potrebné všetky platby v rámci realizácie PZ uskutočňovať len formou bezhotovostných platieb?

Nie, je možné uskutočňovať aj platby v hotovosti, avšak maximálna suma pre hotovostný platobný styk je 50 €.

 • Do akej sumy je možné robiť drobné nákupy?

Maximálna suma pre hotovostný platobný styk je 50 €, ale súčasne suma, ktorá bude hotovostne vyberaná z účtu, musí byť zhodná s pokladničným dokladom.

 • Musia byť drobné nákupy zahrnuté už do položkovitého rozpočtu prikladaného k Zmluve?

Áno, aj drobné nákupy realizované formou hotovostného platobného styku, musia byť zahrnuté do položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu Zmluvy.

 • Je možné, aby si príjemcovia objednali všetky služby, práce a nákupy realizované v rámci projektového zámeru u jedného dodávateľa?

Áno, je to možné.

 • Je možné zúčtovať projekt aj skôr ako  30. apríla 2019.

Áno, projekt je možné zúčtovať hneď po skončení všetkých jeho aktivít.

Často kladené otázky týkajúce sa Verejného obstarávania:

 • Je potrebné aj na umelecké diela robiť VO?

V prípade umeleckých diel jedinečného charakteru nie je potrebné robiť VO. Prípadne je možné uzatvoriť s týmto dodávateľom dohodu o vykonaní práce, na ktorú sa nevzťahuje povinnosť vykonávať VO.

 • Do akej hodnoty zákazky sa robí prieskum trhu?

Prieskum trhu je potrebné robiť od 0 do 10 000 €.

 • Pri realizácii projektového zámeru príjemca podpory spolupracuje s expertmi v danej oblasti. Je nutné robiť VO?

V tomto prípade odporúčame využiť Dohodu o vykonaní práce, Dohodu o pracovnej činnosti, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť vykonávať VO.

 • Akým spôsobom je potrebné vyberať dodávateľa/dodávateľov?
 1. Príjemca podpory zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ďalej len ako „verejný obstarávateľ“) buď písomne osloví dodávateľa (napríklad e-mailom) alebo si na internete alebo telefonicky, osobne či prostredníctvom letákov u dodávateľov zistí ceny na požadovaný predmet zákazky, ktorý má byť predmetom kúpy.
 2. Verejný obstarávateľ si ceny zisťuje u minimálne troch dodávateľov.
 3. Zo získaných cien si verejný obstarávateľ určí poradie oslovených dodávateľov od najnižšej po najvyššiu cenu a vyberie úspešného uchádzača na základe stanovených kritérií (ktorým je napr. najnižšia cena).
 4. Z takto vykonaného prieskumu trhu si verejný obstarávateľ uchová získané informácie, a to buď  tak, že si spíše zápis alebo si odloží písomné letáky, print screeny a podobné dôkazy o vykonanom prieskume trhu. V zápise alebo v inej forme dôkazu o vykonanom prieskume trhu musí byť minimálne uvedený dodávateľ, predmet prieskumu trhu (napr. pero, minerálka..), jeho cena, dátum zisťovania ceny (na letáku dátum platnosti letáku).
 • Akou formou môžeme vyriešiť spoluprácu s brigádnikom pri realizácii projektového zámeru?               

V tomto prípade odporúčame využiť Dohodu o brigádnickej práci študenta, na ktorú sa nevzťahuje povinnosť vykonávať verejné obstarávanie.

 • Ako je možné zabezpečiť výrobu lisu na lisovanie PET fliaš formou spolupráce so strednou školou?

V zmysle §1 ods. 12, písm. d)  bod 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je možné použiť priamy výber strednej školy na určený predmet zákazky, a teda je možné udeliť výnimku z tohto zákona, za predpokladu,  ak ide o tovar, o stavebné práce alebo služby zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy v rámci praktického vyučovania.

 • Aké sú podmienky pri realizácii VO na stavebné práce?

Ak sa jedná o zákazky s nízkou hodnotou, je postup rovnaký ako pri tovaroch alebo službách (vykonáva sa teda prieskum trhu).

 Často kladené otázky týkajúce sa marketingu:

 • Môžu byť logá donorov ZVF zverejnené aj v čiernobielej verzii?

Áno, v prípade, že je celý dokument v čiernobielej farbe. Keďže každé logo má svoj špecifický dizajn manuál, logá donorov v čiernobielej farbe Vám pošleme na vyžiadanie emailom.

 • Je potrebné na všetkých miestach realizácie projektového zámeru umiestniť informačnú tabuľu vo veľkosti A3?

Nie, nie je potrebné označenie umiestňovať na všetkých miestach realizácie projektového zámeru, stačí informáciu umiestniť v sídle organizácie, alebo na niektorom mieste realizácie projektového zámeru (záleží od druhu projektového zámeru). Minimálna veľkosť informačnej tabule je A3.

 • Musia byť malé reklamné predmety (kľúčenky) označené logom ZVF?

Nie, malé reklamné predmety nemusia byť označené logom ZVF.

 • Je možné informačné tabule a iné informačné predmety hradiť zo schválenej podpory ZVF?

Áno, je to možné. Oprávnené náklady na marketing sú vo výške 10 % z celkovej výšky schválenej podpory. Je ale potrebné tieto náklady uviesť aj v položkovitom rozpočte, ktorý sa prikladá k Zmluve.

 • Je možné náklady na výrobu informačných  plagátov zaradiť do rozpočtu?

Áno, pokiaľ príjemca má záujem preplatiť tieto náklady z podpory zo ZVF, je potrebné to uviesť v položkovitom rozpočte, ktorý sa prikladá k Zmluve a zároveň priložiť aj písomné zdôvodnenie nesúladu položkovitých rozpočtov.

Rôzne:

 • V žiadosti o podporu bol uvedený termín realizácie projektového zámeru, avšak je možné, že sa realizácia projektového zámeru predĺži, posunie alebo zmení. Je možné zmeniť termín realizácie jednotlivých aktivít projektového zámeru?

Áno, termín je možné zmeniť, pričom pri podpise zmluvy a v opise prác odporúčame nadefinovať širší interval termínu realizácie projektového zámeru.

 • Výpis z obchodného registra dokladal príjemca podpory už pri podávaní Žiadosti. Stačí teraz doložiť len čestné vyhlásenie ?

Áno, stačí doložiť originál podpísaného tlačiva „Čestné vyhlásenie o platnosti údajov v dokladoch doložených ku Žiadosti o podporu zo ZVF (1/2017)“.

 • Bude uzatvorená zmluva s príjemcom len potom, keď budú predložené všetky prílohy?

Zmluva s príjemcom podpory bude uzatvorená iba v prípade, že budú predložené všetky prílohy k podpisu zmluvy uvedené v Príručke pre príjemcu podpory.

 • Je potrebné k existujúcej zmluve so zamestnancom dopracovať dodatok o tom, že pracuje na projekte podporenom zo ZVF?

Áno, je potrebné vypracovať dodatok, z ktorého jasne vyplýva, že zamestnanec spolupracuje na projekte financovanom zo ZVF.

 • Musia príjemcovia podpory zo ZVF pravidelne sledovať portál ZVF, aby zachytili všetky zmeny?

O všetkých podstatných  zmenách a nových informáciách, zverejnených na webovej stránke ZVF,  budú príjemcovia podpory informovaní aj prostredníctvom e-mailu.

 

V prípade, že ste na Vašu otázku nenašli odpoveď, napíšte nám ju na sekretariatzvf@sazp.sk.