Oprávnenosť nákladov k predmetu podpory

 

Oprávnenosť nákladov:

 • Náklady súvisiace s realizáciou projektového zámeru

Neoprávnené náklady:

 • DPH – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej, sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších prepisov. Náklady súvisiace s vydaním posudkov, expertných stanovísk, s vypracovaním relevantných štúdií, dokumentácií a projektových dokumentácií.
 • Náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa
 • Náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia
 • Úroky z úverov a pôžičiek
 • Leasing
 • Poistné
 • Poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane
 • Náklady na obstaranie pozemkov a nehnuteľností
 • Náklady na obstaranie dopravných prostriedkov
 • Náklady na obstaranie použitého hmotného majetku
 • Osobné náklady (mzdy, odmeny, odvody – max 50% z výšky poskytnutého finančného príspevku na realizáciu projektového zámeru)
 • Prevádzkové náklady - energie, vodné, stočné, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné služby, internetové služby ( max 95 % z výšky poskytnutého finančného príspevku na realizáciu projektového zámeru)
 • Náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadostí o dotáciu a projektovým riadením
 • Náklady na marketing (max 90% z výšky poskytnutého finančného príspevku na realizáciu projektového zámeru)
 • Náklady na zahraničné pracovné cesty a letenky
 • Náklady na obstaranie už použitých , resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení
 • Iné náklady nesúvisiace s projektom

Zmena dokumentu: 27.10.2017